1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել tomato souse for spaghetti

Pestle the onion. Heat the oil in the pan and fry the onion. Then add garlic and mix. Onion should be melted at that time. Remove the peel of the tomatoes make a puree then add in the stewed onion. Add tomato juice. When the mass is hot add spices and mix. Add salt and cook. As soon as the mass boils lower the fire and close the lid. Let it cook for 10 minutes. Souse will be thicken during the bake.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք tomato souse for spaghetti

սոխ սոխ 3 glux

լոլիկ լոլիկ 800 gram

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 2 pchex

ռեհան ռեհան

ուրց ուրց

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 161 կկալ

The author and administrator mykitchen