1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել potato with chess and mushroom

Cut peeled potatoes into cubes with the size of 1 sm, fry with 2 table spoon of oil and fry for 15 minutes and mix it often. As soon as it is ready remove on plate, spice with salt, pepper, dry apricot and mix it. Don't spice potato during frying process, as because of salt it produces liquid and instead of frying it would stew. Add 2 more olive oil into the pan, fry the mushroom sliced into not big pieces, add salt and pepper in 5 minutes. Replace the potato into the on, sprinkle grated cheese on it, put on the lid, leave on the low medium fire until cheese is ready, sprinkle on it small cut parsley and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք potato with chess and mushroom

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 700 gram

սունկ սունկ 350 gram

մաղադանոս մաղադանոս 0,5 punj

ձեթ ձեթ 4 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ծիտրոն ծիտրոն

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 215 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.