1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել persian blizzard

Wash spinach squeeze and cut. small Fry squeezed garlic half in 2 spoon olive oil, add s spinach, fry for a few minutes. Take off the oven, squeeze water. Pour into a deep pot the squeezed yogurt, the other half of garlic, spinach, mix and add salt. Pour into a serving plate, pour mint and sliced nuts on it. Serve with lavash.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք persian blizzard

սպանախ սպանախ 400 gram

սխտոր սխտոր 1 pchex

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

քամած մածուն քամած մածուն 300 gram

անանուխ անանուխ

աղ աղ

ընկույզ ընկույզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 73 կկալ

The author and administrator mykitchen