1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել nut souse for spaghetti

Nut souse combines with pasta in a fine way. Put peanuts kernels into a hot water for few minutes. Then squeeze, remove the peel and dry. Divide peanuts kernels into four part. Leave the 1st part and beat with mortar or mixer the rest 3 parts. Mixture with mixer bread crumbs, garlic, olive oil, parsley until there will be homogeneous stuff. Put this stuff into a plate and add molten butter, pepper, cream and mix. Put cooked spaghetti into the plate add the souse on the surface and decorate with nuts.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք nut souse for spaghetti

պաքսիմատ պաքսիմատ

ձեթ ձեթ

մաղադանոս մաղադանոս

սերուցք սերուցք

կարագ կարագ

սխտոր սխտոր

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 23 կկալ

The author and administrator mykitchen