1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել marash pumpkin soup

Cut meat into cubes, pour cold water on it, out on the fire. Peel the pumpkin, remove the seed, add tomato paste, ajika, beforehand cooked peas, add salt, pepper and sumakh, put on the pieces of the pumpkin and cook until pumpkin is ready. Add water on the washed bulgur so much as to cover it, add salt, again put on the fire and let it to cook. Cut the bread into cubes and fry with olive oil. Add fat on the cooked bulgur, mix it, take off the fire, add on it the cut pieces of the bread. Heat fat into the pan, fry dry mint, add on the pumpkin soup. Put the soup into a deep plate, and serve on the bulgur beside it with other plate.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք marash pumpkin soup

տավարի միս տավարի միս 300 gram

դդում դդում 1 kg

սիսեռ սիսեռ 100 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 1 chashi_gdal

աջիկա աջիկա 1 teyi_gdal

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

աղ աղ

յուղ յուղ 3 chashi_gdal

բլղուր բլղուր 150 gram

հաց հաց

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 181 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.