1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել la pingachos

Cut potato into medium size cubes, put into the salted water, cook on the medium volume fire. Scrape a thin slice of olive oil on the pan, fry cut onion for 4-5 minutes, add small cut garlic, mashed zira and fry for 1 minute. Make potato be water free, mince with fried onion, spice with salt and pepper, add 1 yolk, mix it well and put into the fridge for 2 hours. Grate mocarella cheese. Separate 2 table spoon of the potato mass, make balls, make hole within it, put 1 tea spoon mocarella cheese, recover the ball shape then thicken it slightly. Put olive oil with 1sm thickness, fry la pingachuses for 2-3 minutes from both sides until golden cover appears. Decorate with greens while serving.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք la pingachos

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 3 հատ

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

դեղնուց  դեղնուց 1 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

յուղ յուղ 1 teyi_gdal

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 165 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.