1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել nyoki with poatao

Mince boiled potato, or grate it into small pieces, put into the pot, add fresh curd, spice with salt and pepper, sprinkle on it dried rosemary, 2-3 table spoon flour, make a hole in the middle part put 1 mixed egg and mix with spoon then knead it with floury hairs. There should be soft, dough which will not touch on your hands, but it shouldn't be solid as well otherwise nyokis would collapse while cooking. Divide dough into two parts, shape ropes from them with the diameter of 2,5 sm and with the width of 2sm. Boil water into the pot, add a little olive oil and add salt. As soon as water begins to boil put nyokis into the water and cook under medium volume fire until those appear on the surface of the water. Heat olive oil into the pan, put water free nyokis into the pan, fry from one side then turn add green beans spice with freshly minced black pepper, put butter pieces, sprinkle fresh rosemary, turn off the fire, grate on it lemon cover, mix it, put on the serving plate and grate on the surface parmesan cheese.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք nyoki with poatao

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 3 հատ

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 100 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ծիտրոն ծիտրոն

ալյուր ալյուր 0.5 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ 100 gram

կարագ կարագ 25 gram

ձեթ ձեթ

կիտրոն կիտրոն

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 238 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.