1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pancakes with green onion

Cut beforehand boiled egg into small pieces, add small cut green onion, add salt, mash them together, add 2 table spoon sour cream, soda, add vinegar, break 1 egg, mix it, little by little add flour until there appears a dough with usual viscosity. Heat olive oil into the pan, put the dough into the pan with spoon, fry pancakes from one side, then remove and fry from the other side as well, remove on the napkin. Serve on with sour cream.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pancakes with green onion

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 1 punj

ձու ձու 4 հատ

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

սոդա սոդա 2 ptxunc

քացախ քացախ 0.5 chashi_gdal

ալյուր ալյուր

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 399 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.