1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with vegetables

Grate the cheese, divide it into two parts, put into separate pots. Separate yols and proteins of the biled eggs cut it into small pieces. Cut haring into small cubes, add some drops of lemon juice and grated onion, leave it to marinate. Grate beforehand boiled carrot into some pots, add squeezed garlic, cut egg proteins add mayonnaise as much as to receive elastic, glued mass. Make balls from the mass, put in the middle prune and nuts, rebuild the ball, put on the serving plate, decorate with celery leaves. On the rest of the cheese grate boiled beets, add boiled yolk, mayonnaise, mix it well, shape balls, make a hole inside, put haring stuffing, reshape the ball and put the ball on the plate, decorate with marinated cucumber.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with vegetables

ճակնդեղ ճակնդեղ 2 հատ

գազար գազար 3 հատ

ձու ձու 2 հատ

սալոր սալոր 50 gram

ընկույզ ընկույզ 50 gram

մայոնեզ մայոնեզ 200 gram

սխտոր սխտոր 0.5 pchex

սոխ սոխ 1 glux

աղ աղ

նեխուր նեխուր

մարինացված վարունգ մարինացված վարունգ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 239 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.