1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with apples and almonds

Cut the apple, take off the seeds, peel it, put into the pot, add lemon juice, 1 table spoon sugar, pour 125 ml white vine, put on the low volume fire, put on the lid and stew for 10 minutes until apple softens a little, take off the fire and let it to cool. Mash 1 tea spoon almonds, then cut the rest so that there appears leaflets. Put the egg proteins into the mixer pot, and 2 yolk into the pot of mashed almonds., 1 table spoon sugar, 1 table spoon wine and vanilla then mix them together. Mix proteins and 2 table spoon sugar until there appears solid foam, then mix it carefully with yolks. Take off the apple pieces from the pot, dry them, put in the oiled pan, cover with cream, sprinkle almond leaflets on it and put into the beforehand heated stove under 2000 temperature and cook for 10-15 minutes.



Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with apples and almonds

խնձոր խնձոր 2 հատ

ձու ձու 3 հատ

կիտրոն կիտրոն 0,5 հատ

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 150 ml

շաքարավազ շաքարավազ 3 chashi_gdal

նուշ նուշ 30 gram

վանիլ վանիլ

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 2 chashi_gdal

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 333 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.