1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել hot pie with plum

Put flour and 60 gram sugar on the table, add freezed and cut 120 gram butter, and cut with the help of two knives so that there appears crumb, add 1 egg, receive a dough ball in a fast way and try to escape butter melting. Whip the ball into the membrane and put into the fridge at least for half an hour. In order to make the stuffing part, mash the curd into the pot, add sourcream, 2 egg yolks add starch and mix it well. Mix 2 egg proteins separately, add 100 gram sugar, then mix until there appears a solid foam, and mix it with stiffing. Cut the plums, mix 2 table spoon sugar and 1 tea spoon cinnamon into a little pot and mix it. Scrape butter on the sampler with 26 sm of diameter with sides, then sprinkle flour, put the dough into it, and open with hands so as make it rise with the sampler sides with 2,5 sm. Put the pieces of the plums on the received dough pots, with the direction of down the hole parts, put into the holes the mass of sugar and cinnamon, and the empty space between them fill in with curd cream. Cook into the beforehand heated stove under 1900 temperature for 50-60 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք hot pie with plum

ալյուր ալյուր 200 gram

ձու ձու 3 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 150 gram

կարագ կարագ 125 gram

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 250 gram

օսլա օսլա 50 gram

սալոր սալոր 700 gram

դարչին դարչին

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 406 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.