1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել panna kota

Leave gelatin into the cold water for half an hour. Mix cream with vanilin sugar and with sugar. Heat gelatin, so that jelly beans would melt without boiling. Leave it to cool add cream. Put the mixture into the plates and put into the refregerator for 3-4 hours. Serve on with berries.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք panna kota

սերուցք սերուցք 500 gram

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 20 gram

ժելատին ժելատին 1 tup

շաքարավազ շաքարավազ 50 gram

ելակ ելակ

մոշ մոշ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 71 կկալ

The author and administrator mykitchen