1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cream stuffed funnels

Break eggs, add 100 gram sugar powder, mix it well, add flour, mix it so as there will be no balls and little by little add 100 ml milk and mix it. Spread olive paper under stove pan, sprinkle flour. Put the dough into the stove with 8-10 diameter in a circle way, pour on the olive paper and bake under 1900 temperature for 12 minutes, then take off the stove. As long as it is hot whip into funnel way and cylinder way funnels and leave them to cool. Mix 400 ml milk fat with sugar powder and add vanilla oil. Stuff covered funnels with cream, decorate with grated chocolate.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cream stuffed funnels

ալյուր ալյուր gram

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 200 gram

ձու ձու 6 հատ

կաթ կաթ 500 ml

շոկոլադ շոկոլադ 50 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 617 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.