1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fench strawberry sable

Mix egg with sugar, add butter, baking powder and add flour partially. Knead the dough. A spoon of sour cream or yogurt may be added. Add nuts. A pinch of salt may be added. Knead the dough. Open the dough in a very thin way. Make circles with the help of the edges of the cup. Put circles on the oil paper, bake in the stove for 10 minutes under 170°С. Pour sugar prepared for beze (kiss) into the kettle, add 50 ml of water and boil syrup. Mix albumen until it becomes fixed foam add syrup gradually. Put strawberries on the biscuits. Place albumen on it with the help of syringe. Put under the grill net and cook.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fench strawberry sable

ալյուր ալյուր 200 gram

շաքարավազ շաքարավազ 60 gram

կարագ կարագ 60 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 5 gram

ձու ձու 1 հատ

ընկույզ ընկույզ 50 gram

ելակ ելակ 150 gram

սպիտակուց սպիտակուց 2 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 150 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 242 կկալ

The author and administrator mykitchen