1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել peach krambl

In order to make kernel part cut the peach, remove the stone, peel it, cut into slices, put on the pot, add 2 tea spoon sugar, grated lemon cover, sliced parsley, add a punch of large salt and mix it. Turn on the stove under 2000 temperature. Mix into the pot beaten almonds, brown sugar, flour, add a punch of salt, add cut freeze butter, mash them together make crumbs. Pour peach without its juice into the stove sampler, spread on it the crumb. Cook for 25-27 minutes, take off the stove, leave it to cool a little, serve on with ice-cream ball, decorate with basil leaves.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք peach krambl

դեղձ դեղձ 4 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 chashi_gdal

ռեհան ռեհան

կիտրոն կիտրոն 0,5 հատ

աղ աղ

նուշ նուշ 0,5 teyi_bajak

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 0,5 surchi_bajak

ալյուր ալյուր 50 gram

կարագ կարագ 50 gram

պաղպաղակ պաղպաղակ 200 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 68 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.