1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել banana ice cream for children

Mix with bland curd, cut banana and cream. Add honey or sugar and vanillin. There should be thick, sour cream like mass. Put into the refrigerator. After freezing there will be soft ice cream. In a four hours ice cream will become solid. Serve on with fruits and berry.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք banana ice cream for children

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 300 gram

բանան բանան 2 հատ

սերուցք ըմպելի սերուցք ըմպելի 150 ml

մեղր մեղր 2 chashi_gdal

վանիլ վանիլ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 87 կկալ

The author and administrator mykitchen