1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake appetizer

Grate frozen butter, add flour, sour cream, an egg, sugar, baking soda and stir quickly. Split the dough into 4 equal portions. Spread each one, flour, pierce with a fork. Flour the pan, bake each layer for 5-10 minutes at 200°C. Take it out from the oven, cut the edges, fritter. Make 3 different fillings. Grate cheese in small pieces for the first one, stir 2 spoons mayonnaise. The second filling is conserved fish: rumple with the liquid inside the tin with a fork. For the third filling grate boiled eggs, stir 2 spoons mayonnaise. Apply the cheese filling on the first layer. Put the second one, do ot press. Appy the fish filling, cover with the third layer, apply the egg filling. Place the fourth layer, apply mayonnaise on it and on the sides, too. Pour little crumbs of dough, refridgerate for a few hours. Add garlic or green onion by preference.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake appetizer

կարագ կարագ 200 gram

ալյուր ալյուր 2.5 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

միջուկ

պահածոյացված սաղմոն  պահածոյացված սաղմոն 200 gram

ձու ձու 4 հատ

մայոնեզ մայոնեզ 7 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 639 կկալ

The author and administrator mykitchen