1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել tatar boraki

Sprinkle flour into the pot and make a hole in the middle part. Break egg into the cup, add 1 tea spoon on it, pour 1 cup of water and mix it. Pour this liquid part on the flour, knead dough, there should be a dough with is a little bit more solid than the middle way dough. Knead dough for 8 minutes, and leave for 15-20 minutes to rest. Squeeze garlic, put into the matsun, add salt, mix it and make a sauce. Open thin dough, cut in any shape, leave on the table for 10-15 minutes so as to get dry a little. Put a big pot with water on the fire add salt into it. Cut onion, make fried onion with fat. Put into the boiling water tatar borakis, as soon as they appear on the water surface put and put into the plate with the help of small strainer, add on it garlic-matsun, mix it, put the fried onion and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք tatar boraki

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

աղ աղ

սոխ սոխ 2 glux

յուղ յուղ 3 chashi_gdal

մածուն մածուն 0.5 liters

սխտոր սխտոր 2 pchex

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 237 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.