1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել ribbed pie

Grate freezes butter, sprinkle on it flour , mix it, add beer, salt, knead the mass and put into the food membrane and leave in the fridge for 1 hour. Cut the onion in half circle shape, fry it with vegetable oil and spice with salt and red pepper and take of the fire. Cut dill and ham, grate cheese and boiled eggs and spice the eggs. Take off the dough from the fridge divide into 2 equal parts, roll he big dough and put into a lead which opens from two sides. Dough should take the shape and size of the lead. Spread ham on the made plate, make it even, add on it fried onion then rice after moving it from water, cut dill, eggs and grated cheese. Open the small dough, spread on the lead, fix the edges of the dough and spread mixed yolk, bake under 1900 temperature for 25-30 minutes.
Cut the made mass in tepid way.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք ribbed pie

ալյուր ալյուր 400 gram

գարեջուր գարեջուր 0,5 teyi_bajak

կարագ կարագ 200 gram

խոզապուխտ խոզապուխտ 300 gram

սամիթ սամիթ 0,5 punj

ձու ձու 4 հատ

սոխ սոխ 4 glux

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

բրինձ բրինձ 75 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 456 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.