1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pelmenis in the oven

Grease a deep pan. Place the frozen pelmenis in it. Grate any cheese you have in hand, stir with mayonnaise. Pour the sauce on pelmenis. Preheat the oven to 180°C, put the pan in it. Turn off the oven when pelmenis become red, and the smell spreads. Leave pelmenis in the oven for 40 minutes.



Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pelmenis in the oven

Պելմենի Պելմենի 1 kg

մայոնեզ մայոնեզ 500 ml

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 383 կկալ

The author and administrator mykitchen