1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել baskets with greens and eggs

Cut ribbed dough according to the oven sampler and put into the places with the help of slight pressing, put scrape on it yolk and put on the beforehand heated stove under 1900 temperature. The dough should be cooked but don’t let it get red. Put spinach into the boiling water and add salt take off in a minute, remove it from water, overwhelm it with cold water and leave it to become free form water. Cut onion into small pieces, fry with little olive oil, add cut garlic, water free and small cut spinach, spice with nuts, salt and pepper, cook with mixing until there appears water free mass. Grape the cheese. Take off the dough from the stove, on each one place grated cheese and add on it the mass of spinach, make a hole with the help of the convex part of the spoon, put on the hole quail or hen egg, add salt and pepper on the yolk again put into the stove and leave the white part to thicken. Yolk should stay watery. Serve immediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք baskets with greens and eggs

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 500 gram

սպանախ սպանախ 2 punj

լորի ձու լորի ձու 6 հատ

ձու ձու 1 հատ

ձեթ ձեթ

սոխ սոխ

սխտոր սխտոր

մշընկույզ մշընկույզ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 648 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.