1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել corn bread

Mix into the pot wheat and corn flour, leaven, sugar and salt, make a hole in the middle part. Pour corn pan juice into the pot, add milk, heat on the low volume fire, turn on the flour, put butter and knead it. Put the dough on the table, sprinkle flour on the table beforehand and knead for 6-8 minutes, add corn partly. Make balls from the dough, put on the oiled pan, cover and leave it to raise. Turn on the stove under 2200 temperature. Cook corn bread until it is red.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք corn bread

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

խմորիչ խմորիչ 1 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

աղ աղ 0,5 teyi_gdal

պահածոյացված եգիպտացորեն պահածոյացված եգիպտացորեն 200 gram

կաթ կաթ 0,5 teyi_bajak

կարագ կարագ 20 gram

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 79 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.