1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել dumplings with corn flour

Cut Beijing cabbage, put on the cold water and let the bitterness to come out. Sprinkle corn flour into the pot, add salt, add boiled water little by little, mix with spoon, leave it to cool so much as it would be possible to knead, there should be solid dough, beat it and put aside. Pour a little olive oil into the pan, fry water free Beijing cabbage, spice with garlic, soy sauce, add salt, red pepper, add cut green onion and take off the fire, pour into some pot and leave it to cool. Open the dough with 3 mm thickness, cut with 4*8 sm rectangular sides, put stuffing part on one side, cover with the other part and fix the edges. Put dumplings on the olive paper, and cook them on the stew for 10 minutes. Scrape olive oil on the dumplings and sprinkle soy sauce on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք dumplings with corn flour

ալյուր ալյուր 300 gram

կաղամբ կաղամբ 500 gram

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 250 gram

սխտոր սխտոր 10 gram

սոյայի սոուս սոյայի սոուս 3 chashi_gdal

ձեթ ձեթ 15 ml

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 47 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.