1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել vienna bread rings

Mix sugar and butter which is placed in the room temperature, mix until butter becomes white add yolk, vanilla, continue to mix then partially add flour , knead with hands, there should be elastic dough which won't touch on your hands. Divide the dough into 2 unequal parts, whip the small dough ball with food membrane and put into the fridge for 10 minutes, hen open the big ball with 5 mm of thickness, raise the edges a little and spread jam on the surface. Turn on the stove under 1800 temperature. Take off the dough ball from the fridge, grate it with the help of big hole scrapper and grate on the jam. Put the pan into the hot stove, cook for 20-25 minutes until it becomes pink. Cut while serving, sprinkle sugar dust.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք vienna bread rings

կարագ կարագ 200 gram

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 100 gram

դեղնուց  դեղնուց 4 հատ

ալյուր ալյուր 150 gram

ջեմ ջեմ 450 gram

վանիլ վանիլ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 275 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.