1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kiwi cookies

Beat the egg, mix the sugar and put on the heat. Warm to 45-50 °C by constant mixing. The weight should increase two-three times. Add the sifted flour and mix quickly to make a homogeneous dough. Pour the dough into the oiled frying pan oven and leave for 30 minutes in hot oven under 180-200 ° C. Freeze the pie, cut 0,6-0,8 cm thick and 5 cm in diameter rounds, two chains for a cake. Mix the cream with the sugar add water diluted gelatin and mix. Pour the scraped or puree kiwi in the mass and mix again. Garnish the dough with whipped cream, put a thin layers of kiwi on it, put a biscuit on it again and again cream. Scrape the cream on the sides of biscuit and sprinkle with coconut flakes. Decorate with cream and kiwi layer.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kiwi cookies

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

ձու ձու 5 հատ

կարագ կարագ 50 gram

սերուցք սերուցք 1 teyi_bajak

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 3 chashi_gdal

ժելատին ժելատին 8 gram

կիվի կիվի 2 հատ

զարդարելու համար

կոկոսի փաթիլներ կոկոսի փաթիլներ

կիվի կիվի 2 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 521 կկալ

The author and administrator mykitchen