1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել donuts with curd

Mix egg, salt and sugar into the pan, add curd and mash, sprinkle the flour and knead.There should be knead which will slightly touch in you your hands. Make balls from the dough, make a hole with finger and shape donuts. Heat oil into the stewpot, fry donuts on both sides take and put on the napkin. When it is a little cool sprinkle vanilla sugar.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք donuts with curd

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 200 gram

ձու ձու 1 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 100 gram

սոդա սոդա 0,5 teyi_gdal

քացախ քացախ 1 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ

աղ աղ

ձեթ ձեթ 200 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 154 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.