1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել classic cheesecake

Mix the flour, milk, soften butter, an egg, salt and 2 tablespoons sugar. It will turn out not a solid dough. Put the dough in a warm place. Mix the curd with sugar, egg and vanilla sugar. Add sugar depending on the acidity of curd. Divide the dough to symmetrical parts. Make holes on the balls with the help of glass and fill the hole with curd mass. Cover with whipped yolk and bake for 15 minutes to 180-200 degrees.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք classic cheesecake

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 500 gram

ալյուր ալյուր 350 gram

կաթ կաթ 0.5 teyi_bajak

ձու ձու 3 հատ

կարագ կարագ 100 gram

աղ աղ

խմորիչ խմորիչ 1 teyi_gdal

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 0.5 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 354 կկալ

The author and administrator mykitchen