1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cinnamon cake

Beat the eggs, add sugar then mix the flour and pour the water gradually. Mix and make a dough. Pour the half of the dough into a frying pan, sprinkle with cinnamon and flatten. Pour the rest of dough and flatten. Roast the almonds, grind or slash very small and mix with a spoon of sugar. You can beat it in a mortar. Sprinkle the almond on the dough then put the pan into the oven and bake for 5-7 minutes remove from the frying pan and leave to cool. Decorate with cinnamon and cream.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cinnamon cake

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

ձու ձու 4 հատ

դարչին դարչին 1 teyi_gdal

նուշ նուշ 0.5 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 405 կկալ

The author and administrator mykitchen