1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chocolate and lemon “madeleine”

Sieve flour in a bowl, add cocoa and baking powder. Mix salt and sugar in a separate bowl. Grate the ¼ of lemon peel and mix with sugar. Whisk butter, add to egg mixture, mix until it becomes homogeneous. Add cocoa flour and mix well. Close with plate and leave the whole night in the fridge. Next day heat the oven at 220 C. Usually the Madeleine has shell shape. Grease the pans and sprinkle flour. Fill the dough and bake in half-opened oven. Put a wooden spoon between the door and bake for 13-15min. Take out and refrigerate.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chocolate and lemon “madeleine”

ալյուր ալյուր 80 gram

կակաո կակաո 20 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 2 gram

շաքարավազ շաքարավազ 100 gram

աղ աղ 1 ptxunc

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

ձու ձու 2 հատ

կարագ կարագ 110 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 198 կկալ

The author and administrator mykitchen