1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake tube

Beat the eggs in the pot with 200g sugar powder, add vanilla and mix until it will become a homogenous mass.: Add the flour, mix, pour the milk and make a dough. Warm the pot in the oven put by spoon dough so that extract cookies. Bake until the edges of cookies redden. Take out and coil one by one. Pour the almonds into the boiled water, shell, pestle the almond. Whisk the cream, add powdered sugar and vanilla cream. Pour the cream into baking tube. Aline the tubes into the plate, sprinkle powdered sugar and pour the crushed almond on the cream.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake tube

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

ձու ձու 1 հատ

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 250 gram

կաթ կաթ 0.25 teyi_bajak

սերուցք սերուցք 1 teyi_bajak

նուշ նուշ 50 gram

վանիլ վանիլ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 167 կկալ

The author and administrator mykitchen