1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել bun appetizer

Cut the 6-7 small garlic. Pour 100 ml oil into the pan, warm and fry the garlic for 50-60 minutes. Open the yeast with the sugar in 50ml lukewarm water and leave for 10 minutes until foam will arise. Pour the yeast into the sifted flour, 250 ml of warm mineral water and knead a dough. It should become a solid dough. Add salt and 3 tablespoons of garlic oil. Knead the dough, oil the plates, put the dough on it and leave for a hour in warm place. Cut the parsley into small pieces, mix the oil, salt and black pepper .Divided the dough into 16 parts, make a long cylinders, loop a tie and clamp on the oil paper and bake 15 minutes in 200 degree. Pour oil souse on hot buns and clamp in plate. Provide the remaining souse in a separate plate.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք bun appetizer

ալյուր ալյուր 500 gram

գազավորված ջուր գազավորված ջուր 250 ml

խմորիչ խմորիչ 7 gram

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_gdal

աղ աղ 4 teyi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս

սխտոր սխտոր 7 ptxunc

սև պղպեղ սև պղպեղ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 74 կկալ

The author and administrator mykitchen