1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with apple in hungarian way

Mix well egg with 80 gram sugar and 1 table spoon cold water, add soft butter, mix then add the mixture of flour and baking powder, knead elastic dough. Heat stove under 1900 temperature. Heat stove under 1900 temperature. Spread the dough on the stove pan which may be opened, make it even, put into the stove and leave it to gain golden color. During that period grate apples in a big way, mash it well, add small cut nuts, cinnamon, beaten hill, vanillin and mix it. Take off the ready dough layers from the stove, spread on it rust, stuffing with apple, make it even and replace again into the stove and cook for 20-25 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with apple in hungarian way

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

կարագ կարագ 100 gram

ձու ձու 1 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 180 gram

վանիլ վանիլ

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

խնձոր խնձոր 4 հատ

ընկույզ ընկույզ 50 gram

հիլ հիլ

դարչին դարչին 2 ptxunc

պաքսիմատ պաքսիմատ 1.5 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 223 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.