1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել lemon pie

Sieve flour, mix with margarine, salt and knead with hand. When the flour and margarine is mixed, add yolk and mix again. Gradually add cold water for about two-three spoons. It would be hard dough. Knead the dough and put in a fridge for two minutes. Grate the two lemons peel and squeeze the lemons. Mix sugar and lemon juice as long as possible. Mix starch with water and add it to lemon juice. Mix well. Knead the dough, put in the pan, so that the edges can reach to the walls. Use a knife to equalize the edges. Pierce the dough with fork. Fill egg and lemon mixture on it, you can add little butter to get redden peel. Bake at 180 C oven for 35-40min.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք lemon pie

կիտրոն կիտրոն 4 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 300 gram

կարագ կարագ 50 gram

ձու ձու 5 հատ

օսլա օսլա 1 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 250 gram

մարգարին մարգարին 120 gram

աղ աղ 1 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 527 կկալ

The author and administrator mykitchen