1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել lemon cake

Wash and chop the lemons, which are for dough and cream, put in pan, fill water on it and cook 15min. Mince the cooked lemons. Whisk the egg with sugar, mix with the 2/3 part of lemon. Sieve the dough, mix with soda and baking powder. Mix the flour with egg mixture. Put oil (baking) paper in pan, fill the dough and cook at 200 degree. Share the baked dough. Whisk sour cream with sugar and add the rest of the lemon. Mix the cream well. Scrape the cream on the half of dough, put the second half, put in fridge for few hours. Take out and decorate with lemon slices.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք lemon cake

ձու ձու 4 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_bajak

կիտրոն կիտրոն 4 հատ

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 495 կկալ

The author and administrator mykitchen