1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fruit pie with egg white layer

Mash butter and margarine with flour, add sugar, egg whites and knead. You can add one or two spoons water. Leave the dough in a fridge for one or two hours. Then take out, open, put in the oven on oil (baking) paper, pierce with fork and bake for half an hour in warm oven. Grate berries, lemon and orange with large scraper. Cook 2-3 spoons water with sugar, fill on the fruits, cook until becomes transparent mass. Scrape that jam on the dough. Whisk sugar with egg whites, fill on the jam and sprinkle chopped walnut. Bake at 180 C oven until becomes golden. Cut like squares and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fruit pie with egg white layer

ալյուր ալյուր 300 gram

կարագ կարագ 100 gram

մարգարին մարգարին 100 gram

շաքարավազ շաքարավազ 100 gram

դեղնուց  դեղնուց 3 հատ

միջուկ

նարինջ նարինջ 1 հատ

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 300 gram

սպիտակուց սպիտակուց 3 հատ

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 150 gram

ընկույզ ընկույզ 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 427 կկալ

The author and administrator mykitchen