1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chocolate cherry cake

Whisk butter and sugar, add eggs one by one. Whisk after each added egg, until it becomes homogeneous, then add the other egg. Add chocolate and flour. Fill the dough in the pan and bake at 160 C oven for 50minutes. Leave the dough to cool and divide into three pieces. Fill cherry liqueur on every layer. Mix mascarpone cream cheese with whipped cream, fill on every layer and align cherries. Put the layers on each other, sprinkle sugar powder and grated chocolate, decorate with cherry, rose and mint leaves.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chocolate cherry cake

կարագ կարագ 250 gram

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 250 gram

ալյուր ալյուր 220 gram

շոկոլադ շոկոլադ 60 gram

ձու ձու 5 հատ

միջուկ

սերուցք սերուցք 250 ml

բալ բալ 500 gram

լիկյոր լիկյոր 30 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 533 կկալ

The author and administrator mykitchen