1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “night”

Pour baking soda into black currant jem, stir it for 15 minutes. Stir separately the milk, eggs, sugar and flour. Stir in well, add salt, mix with currants. Make not thick dough. Bake three layers in preheated oven. Whisk sour cream with sugar, apply it on the layers. Apply glaze on the top layer, not cream. Mix the ingredients of glaze, boil for 30 seconds. Apply it on the cake. Serve with coffee.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “night”

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

ձու ձու 3 հատ

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

սոդա սոդա 1 teyi_gdal

մուրաբա մուրաբա 1 teyi_bajak

գլազուր

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_bajak

կաթ կաթ 1 chashi_gdal

կակաո կակաո 20 gram

աղ աղ

կարագ կարագ 50 gram

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 467 կկալ

The author and administrator mykitchen