1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “eastern tale”

Whisk the egg with 50g sugar. Pour the mint into boiled water, leave for a few minutes, take off the peel. Reduce into small pieces and stir into the egg. Add flour stirred into baking powder, honey, lemon juice, stir . Bake it at 180°C for 15-20 minutes. Wet the dried plums in tepid water for 30-60 minutes until they swell.Grind the dried plums and hazelnuts in the blender, add cognac. Whisk the sour cream with the rest of the sugar (40g) and stir it into hazelnut mass. Apply the cream on the dough, decorate with raisins. Keep it in the fridge for a few hours. Cut it and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “eastern tale”

սալորի չիր սալորի չիր 200 gram

չամիչ չամիչ 50 gram

մեղր մեղր 50 gram

կոնյակ կոնյակ 40 ml

ալյուր ալյուր 100 gram

շաքարավազ շաքարավազ 100 gram

ձու ձու 1 հատ

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

նուշ նուշ 30 gram

պնդուկ պնդուկ 50 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 194 կկալ

The author and administrator mykitchen