1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “boston”

Separate 3 yolks from egg-whites. Melt butter in hot milk, allow to cool. Add two eggs and 6 tablespoon sugar to three yolks, stir for 10-15 minutes. Whisk the egg-whites separately, add sugar ang whisk till it becomes thick. Add the egg-whites to the yolks little by little. Carefully stir in the flour, salt and baking powder. Add some milk. Grease two pans of the same size, flour them, divide the dough and spread in the pans. Bake at 170°C for 20-30 minutes. Then heat the cream, do not boil. Whisk the yolk with sugar. Add the cream, stir in well. Put the bowl of the cream on a pan with boiling water, boil it for 25-35 minutes. Refridgerate for 2 hours, then whisk until it becomes a smooth mass. Apply the cream on one layer, cover with the other layer. Refridgerate the cake, make glaze. Boil the cream and water, add chocolate. Apply the glaze on the cake, make it smooth, pour little bits of dough or grinded nuts on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “boston”

ձու ձու 5 հատ

ալյուր ալյուր 3 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 3 teyi_bajak

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 0.5 teyi_gdal

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

կաթ կաթ 3 chashi_gdal

կարագ կարագ 50 gram

կրեմ

դեղնուց  դեղնուց 3 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 chashi_gdal

սերուցք սերուցք 1 teyi_bajak

էսենցիա էսենցիա 0.5 teyi_gdal

գլազուր

շոկոլադ շոկոլադ 150 gram

սերուցք սերուցք 2 chashi_gdal

ջուր ջուր 2 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 732 կկալ

The author and administrator mykitchen