1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել banana party cake

Whisk egg, add condensed milk and mayonnaise. Mix soda with flour and gradually add to the mixture. Divide the dough into three parts, but one part less than others. It would be two thick and one thin layer. Mix the 2/3 sour cream with sugar. Scrape the remaining sour cream on the tin layer. Align chopped banana pieces in the place of core and fill the half of cream. Cut and take out the other layers core. Fill banana and the rest of the cream in that place. Cover the cake with cut dough, fix with cream, fill the cream on the surface and decorate with walnuts.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք banana party cake

ձու ձու 3 հատ

մայոնեզ մայոնեզ 250 gram

խտացրած կաթ խտացրած կաթ 400 gram

սոդա սոդա 1 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

վանիլ վանիլ 1.5 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

բանան բանան 2 kg

ընկույզ ընկույզ 0.5 teyi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 640 կկալ

The author and administrator mykitchen