1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pork made into the foil

Clean garlic and divide into pieces. Make cuts on the meat with the help of knife and place garlic pieces into it. Make like this with the whole meat. Add salt and spices. Put into the fridge for 5-6 hours, cover with plate or with food membrane. Bake for 90 minutes under 1800 temperature. Take off the foil 10 minutes before taking off the pan from the stove and leave it until it becomes red.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pork made into the foil

խոզի միս խոզի միս 800 gram

սխտոր սխտոր 4 pchex

խմելի-սունելի խմելի-սունելի

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 98 կկալ

The author and administrator mykitchen