1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել tasty pork

Cut onion with half moon shape. Peel the apple, clean it, take off the kernel part and cut into pieces. Fry onion into the olive oil add apple. Stew with closed lid for 10-15 minutes. Cut pork with the thickness of 1 sm and beat it. Add salt and pepper from both sides. Scrape a little mustard from both sides. Take off the onion and apple from the pan and put the meat. Fry until it is ready. While serving put on it apple and onion. You can sprinkle greens as well.



Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք tasty pork

խոզի միս խոզի միս 500 gram

խնձոր խնձոր 350 gram

սոխ սոխ 200 gram

մանանեխ մանանեխ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 111 կկալ

The author and administrator mykitchen