1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել home made barbecue with soft chicken meat and pineapple

Cut soft chicken meat into nor big pieces, pineapple as well. Mix soy sauce and ketchup, put into the refrigerator for 30-40 minutes. Place on the skewer in the following order: first off al place soft meat then pineapple. Scrape pan with olive oil and place special paper, put on the skewer. Put on the stove. Bake under 1800 temperature for 35-40 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք home made barbecue with soft chicken meat and pineapple

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 300 gram

սալորի սոուս սալորի սոուս 100 ml

կետչուպ կետչուպ 100 ml

արքայախնձոր արքայախնձոր 200 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 103 կկալ

The author and administrator mykitchen