1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել rolls with bacon and spinach

Cut pork with the lateral part, make some cuts so as it would be possible to whip the meat. Beat it well, add salt and pepper. Fry spinach for 3 minutes with olive oil. Add a little water, stew it for 10 minutes put on the lid. Put spinach on the meat add grated cheese. Whip the meat like a roll. Place bacon layers. Place on the pan scraped olive oil and cook for 50-60 minutes under 2000 temperature.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք rolls with bacon and spinach

խոզի միս խոզի միս 500 gram

սպանախ սպանախ 100 gram

բեկոն բեկոն 200 gram

աղ աղ

ռեհան ռեհան

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 100 կկալ

The author and administrator mykitchen