1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pork roll

Wash pork brisket, make a lengthwise cut. Cut one part of the meat from inside. Put on the digged meat salt, pepper, ground cardamom and leave in the refrigerator for an hour. Mince the cut kernel part. Cut dried plum and apple, mix with the minced meat add mixed egg. Pestle mushroom, add on the meat khchoghak. Take off the refrigerator the pork brisket, put the kernel part into the cut place and tie. Bake under 1800 C for 1-1.5 hours. Wait the roll to cool, cut and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pork roll

խոզի միս խոզի միս 1 kg

սալորի չիր սալորի չիր 50 gram

սունկ սունկ 100 gram

ձու ձու 1 հատ

խնձոր խնձոր 1 հատ

հիլ հիլ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 10COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 233 կկալ

The author and administrator mykitchen