1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել profitrols with cheese

Boil 250ml water with butter into the pot, and immediately put the whole portion of the sifted flour, cook on the low volume fire while mixing until dough begins to separate from the pot walls. As soon as dough begin to cool a little one by one add 3 eggs and 3 yolks each time mash it so that there appears homogeneous mass, then add 200 gram of cheese. Heat the fat well, put form the dough into the fat with the help of spoon. As soon as balls begin to belly, become red and there appears crack, take off the pot and put on the napkins in order to let it become fat free, then imbrue them into the next grated cheese. Serve on with deep beaker and serve with wine and cocktail.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք profitrols with cheese

ալյուր ալյուր 200 gram

կարագ կարագ 100 gram

քերած պանիր քերած պանիր 300 gram

ձու ձու 7 հատ

յուղ յուղ 200 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 712 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.