1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել meat between the baked layered dough with mushroom and rice

Add slat and pepper on the met, put into the foil and whip. Put into the pan, put into the stove. Bake under 1800 temperature for 1 hour. Cut onion into small pieces, mushroom as well. Fry onion into the olive oil, add mushroom and fry for 15-20 minutes. Add rice, salt, pepper and take off the fire. Cool it. Roll the dough with the rolling pan with the thickness of 3mm. Put the 1/3 of the filling. Put the hot meat on the filling. Put on the meat the rest of the filling. Roll the filled meat into the dough, press the edges. Put paper under the cylinder or scrape olive oil, put the meat rolled into the dough. Put into the stove under 180 0 temperature for 20-25 minutes. Then divide into pieces carefully.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք meat between the baked layered dough with mushroom and rice

տավարի միս տավարի միս 500 gram

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 250 gram

սունկ սունկ 300 gram

բրինձ բրինձ 200 gram

սոխ սոխ 150 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 170 կկալ

The author and administrator mykitchen