1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fried meat with cranberry sauce

Take off the orange cover. Squeeze the juice. Put into the blender cranberry and honey. Add the juice and cut it into small pieces. Add cedar and mix it. Put the sauce into the cylinder, place the meat cut with the thickness of 1 sm and add salt. Add sauce on the meat. Put onto the stove. Cook under 1800 temperature for 1 hour.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fried meat with cranberry sauce

խոզի միս խոզի միս 500 gram

ազնվամորի ազնվամորի 300 gram

նարինջ նարինջ 1 հատ

մեղր մեղր 2 chashi_gdal

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 102 կկալ

The author and administrator mykitchen