1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել meat cakes with quail eggs

Boil quail egg. Then cool them and uncover. Grate cheese with big scraper. Cut onion into small pieces. Fry onion with olive oil until it becomes golden. Add egg, fried onion, salt on the filling and mix it well. Add olive oil planned for cakes. Place the part of the filling.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք meat cakes with quail eggs

տավարի միս տավարի միս 700 gram

ձու ձու 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

լորի ձու լորի ձու 12 հատ

աղ աղ

ձեթ ձեթ

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 1166 կկալ

The author and administrator mykitchen