1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել lazagnia with mushroom and chicken soft meat

Cut onion into small pieces, cut soft meat as well. Cut mushroom into small pieces. Fry onion into olive oil, add soft meat and fry for 5 minutes. Add mushroom, add salt, pepper, fry for 15 minutes. Now we are making béchamel sauce. Melt the butter. Add flour, fry for 15 minutes. Then add milk, salt, pepper, mix while cooking until sauce becomes thicken. Peel tomato, put into the blend and make it become small. If there is no blender then you can use fork. Cut greens into small pieces mix with tomato. Put the leaves of lasagna on the pan, put on it the part of soft meat and mushroom, add the half of the sauce, place the leaves of lasagna. Place the rest of soft meat, mushroom and sauce. Place tomatoes. Place into the fridge. Cook for 20 minutes under 1800 temperature. Grate cheese with big scraper. Sprinkle cheese on lasagna in 20 minutes. Cook for 20-25 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք lazagnia with mushroom and chicken soft meat

լազանյայի շերտեր լազանյայի շերտեր 250 gram

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 700 gram

սունկ սունկ 300 gram

լոլիկ լոլիկ 500 gram

սոխ սոխ 150 gram

ձեթ ձեթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարագ կարագ 100 gram

ալյուր ալյուր 100 gram

կաթ կաթ 1 liters

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 445 կկալ

The author and administrator mykitchen